תנאי שימוש

אתר MATUBE (Martial Art TUBE) הינו אתר לשיתוף תכנים המאפשר לכלל הגולשים להעלות לאתר קטעי וידאו ובהעלתם לשתף את הקטעים הללו עם שאר גולשי האתר.
האתר לא מתחייב שהרישומים לא יופרעו, וינתנו כסדרם בלא הפרעות.
כמו כן, האתר לא יהיה אחראי מפני נזקים, קלקולים, תקלות או תוכנו של האתר לא לטעמו.

כל גלישה/כניסה לאתר מהווה הסכמה מפושרת מצד הגולש ו/או הנכנס לתנאי תקנון זה.
אם אין הגולש מסכים לתנאי השימוש הזה או אחר כולם או חלקם אין הגולש ראשי לשאת שימוש באתר MATUBE ו/או בשירותיו לכל מטרה שהיא.
תנאי השימוש יכולים להתעדכן מעת לעת לפי שיקול דעת בלעדי של בעל האתר.

הגולש מצהיר כי יודע שהאתר וצפייתו הינם לשימוש מעל גיל 18.
האתר מכיל חומרים מתחום אומנויות הלחימה המכילים לעתים "אלימות" והאחראיות על הצפייה והשימוש בו חל על הגולש בלבד והיא פוטרת את בעל האתר מכל אחראיות.
בכל מקרה בו הגולש ימסור פרטים נוקבים באשר לגילו וכנ"ל, בעל האתר לאסור את השימוש למנוע את הגולש מהכניסה לאתר.
בכל מקרה של סתירות בין פרסומים אחרים לתקנון זה יגבר התקנון.
כל שימוש במאגרים המופיעים באתר יהיו מחויבים אישור בכך של בעל האתר.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
הגולש מצהיר שכל התכנים אשר הועלו לאתר הינם תכנים מקורים שנוצרו על ידו והוא בעל כל הזכויות בתכנים.
כמו כן מצהיר הגולש כי השימוש בתכנים לא יגרום למי שהצדדים גולשים ו/או בעל האתר להפר קניין רוחני או כל זכות אחרת.
בעל האתר יהיה ראשי להשתמש בתכנים שהועלו במסגרת שירותי האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר והגולש לא יהיה זכאי לתמורה כספית כזו או אחרת.
כמו כן מחויב הגולש בהעלאת תכנים כאלה ואחרים לא לכלול תוכן שאסור לפרסום ע"פ כל דין ו/או שהוגש מביצוע פעולות שלא ודין כגון צילומים ללא הסכמת המצולמים ולא כל חומר שעלול לפגוע ו/או להפר זכות קניין של אחרים.
כמו כן חל איסור על הגולש לפגוע ברגשות ציבור כזה או אחר – אסור לפגוע ו/או לעלות חומר הנוגע לקטינים ו/או חומר המזהה אותם, חומר המהווה לשון הרע, חומר המלין פוגע, מאיים, גזעני העלול להטעות את הצרכן.
אסור לעלות חומר בטחוני כזה או אחר.
בכפוף לאמור לעיל יהיה האתר רשאי להוריד/להסיר/לא להציג תכנים כאלה ואחרים לפי שיקול דעתו הבלעדי.
הגולש נותן את הסכמתו לפצות את האתר בכל נזק שיגרם לאתר בקשר לתכנים שהעלה הגולש.
כל שימוש ע"י צד ג ללא אישור בעל האתר מהווה עבירה על חוק זכות היוצרים.

מידע מסחרי
האתר אינו אחראי על תוכן הפרסום שהעלו באתר, כל חומר פרסומי שהעלו הינו באחראיות הבלעדית של המפרסם.

הגנה על פרטיות
האתר מחויב לשמור על הוראות כל דין בכלל זה על הוראת חוק הגנת הפרטיות.

הצהרות והתחייבות לגולש
בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי MATUBE כדלקמן:
- לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;
- לא לכלול בתכנים המועלים על ידו לכל שירות של MATUBE חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו, הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;
- כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים והמבצעים על תכני הוידיאו ועל התמונות המועלות לאתר MATUBE ;
- כי במידה ותפר זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לאתר MATUBE , לרבות העלאת תמונות ו/או תכני וידאו לאתר, כאשר היא אינה הבעלים החוקיים של כל הזכויות בתכנים המועלים ובקשר עימם, היא מייפה את כוחה של MATUBE להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא;
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית MATUBE לתבוע ממפרת הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה.
- כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה על ידו לאתר MATUBE בצורה פרטית הוא באחריותו הבלעדית והוא אחראי בלעדי לתוכן שהועלה;
- לא להציף כל שירות בהודעות סרק ו/או בהודעות חוזרות, באופן הפוגע בשימוש באותו שירות;
- לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
- לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי או מטעה.
- לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;
- לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;
- לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;
- לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון;
- לא להשתמש בשירותים של MATUBE לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;
- להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לה, מעת לעת, ע"י MATUBE ;
- לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים ( Worms ), ואנדלים ( Vandals ) ,יישומים מזיקים ( Malicious Applications ) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995;
- לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד הנמענים;
- לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
- לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
- לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;
- לא להפנות לכל קישור ( Link ) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.

גולש שיתנהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל - יחסם, התכנים שהעלה - יוסרו, ו- MATUBE תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר. גולש שהורחק על ידי MATUBE ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

הגולש יפצה וישפה את MATUBE מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו ל MATUBE ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני הגולש המופיעים באתר MATUBE ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשה הגולש באתר MATUBE ו/או בשירותים, וזאת לפי דרישתה הראשונה של MATUBE , והיא מוותרת באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי MATUBE בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה באתר MATUBE והשימוש בשירותים האמורים.

הדין החל וסמכות שיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בחיפה בלבד.

הגבלות אחרות
האתר אינו אחראי לפגיעה ו/או להפרה של זכות קניין רוחני כלשהו בקשר עם תכני האתר.
הגולש מצהיר כי בהעלאת תוכן כזה או אחר היא באחריותו הבלעדית של הגולש כמו כן מחייב הגולש לא לפגוע בשום זכות של אדם אחר לרבות הוצאת דיבה, לשון הרע, גזענות או כל פגיעה אחרת.
האתר אינו אחראי על התכנים המועלים לאתר ו/או לשירותים על ידי הגולשים ואינו אחראי על תוצאות השימוש.
לגולש לא תהיה ואין כל דרישה כלפי האתר ו/או כל דבר אחר המוצג באתר והגולש מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר ו/או מי מטעמו.
האתר אינו אחראי בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים הנוגע לשימור באתר.
על המשתמשים לשמור עותקים של הקבצים שהם מעלים, המשתמשים מקבלים על עצמם כל סיכון הכרוך באובדן המידע שלהם, האתר Ma Tube יכול להפסיק את פעילותו ללא הודעה מוקדמת.

במידה וראיתם חומר פוגע או כזה שיש לכם זכויות עליו
יש לשלוח מייל support@matube.co.il בצרוף הלינק לסרט
והנהלת האתר תעשה כל מאמץ להסירו

פרטיות:
כל הזכויות שמורות ל matube


DMCA Notice of Copyright Infringement

Ma Tube (Martial Art tube) is an online service provider as defined in the Digital Millennium Copyright Act.
We provide legal copyright owners with the ability to self-publish on the Internet by uploading, storing and displaying various types of media. We do not actively monitor, screen or otherwise review the media which is uploaded to our servers by users of the service.

We take copyright violation very seriously and will vigorously protect the rights of legal copyright owners.
If you are the copyright owner of content which appears on the matube website and you did not authorize the use of the content you must notify us in writing in order for us to identify the allegedly infringing content and take action.

In order to facilitate the process, we have provided an online form for your use.
We will be unable to take any action if you do not provide us with the required information, so please fill out all fields accurately and completely. Alternatively, you may make a written notice via e-mail, facsimile or postal mail to our DMCA Agent as listed below. Your written notice must include the following:
Specific identification of the copyrighted work which you are alleging to have been infringed. If you are alleging infringement of multiple copyrighted works with a single notification you must submit a representative list which specifically identifies each of the works that you allege are being infringed.
Specific identification of the location and description of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity with enough detailed information to permit us to locate the material. You should include the specific URL or URLs of the web pages where the allegedly infringing material is located.
Information reasonably sufficient to allow us to contact the complaining party which may include a name, address, telephone number and electronic mail address at which the complaining party may be contacted.
A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent or the law.
A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

Written notice should be sent to our designated agent as follows:
DMCA AGENT
Email : support@matube.co.il